Co-organizing INFORMS CIST2018 with Vibhanshu Abhishek (CMU), Pei-yu Chen (ASU), Bin Gu (ASU), Dokyun Lee (CMU), Xinxin Li (UConn), and John Zhang (ASU).

Link to the Conference website